Title of Presentation : The ways to legal practice education in Zhejiang Gongshang Uniersity

Names of all Presenters : Jianming Liu, Mingfei Hu

Doucment :

The Ways To Legal Practice Education In Zhejiang Gongshang University.Doc